Top

Proiecte implementate

Sprijin pentru maparea și monitorizarea fondurilor UE  (Iunie – Iulie 2015), la solicitarea Băncii Mondiale din România.
Consultanță pentru realizarea evaluării implementării OU nr. 109/2011 referitoarea la guvernanţa corporativă a întreprinderilor deţinute de stat (Mai 2014 – Octombrie 2014)

Proiectul a urmărit:

 • evaluarea implementării prevederilor OU nr. 109/2011 pentru evidenţierea obiectivelor atinse până în prezent precum şi a celor neatinse dar vizate;
 • elaborarea de recomandări pentru îmbunătăţirea cadrului legislativ astfel încât să se alinieze celor mai bune practici internaţionale.
„Asistenţă tehnică pentru întărirea capacităţii administrative a Ministerului Fondurilor Europene (MFE) pentru gestionarea Fondurilor Europene Structurale şi de Investiţii (FESI) 2014 – 2020 (August 2013 – Decembrie 2013)

Prin acest demers s-a furnizat consultanță pentru MFE pentru îmbunătăţirea managementului financiar al Fondurilor Structurale pentru perioada de programare 2014-2020 – proiect finanţat prin Fonduri Structurale.

„Asistenţă tehnică pentru întărirea capacităţii administrative a Ministerului Fondurilor Europene (MFE) în implementarea noului sistem de management şi control pentru gestionarea Fondurilor Europene Structurale şi de Investiţii (FESI) 2014 – 2020 (August 2013 - Decembrie 2013)

Prin acest demers s-a furnizat consultanță pentru MFE pentru introducerea noului sistem de management şi control al  Fondurilor Structurale în perioada de programare 2014-2020 – proiect finanţat prin Fonduri Structurale.

„Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale, de evaluare şi formulare de politici macroeconomice în domeniul convergenţei economice cu UE a Comisiei Naţionale de Prognoză” Cod SMIS 27153 (August 2011 – Martie 2013)

Activităţile proiectului au constat în :

 • a) Perfecţionarea Macromodelului Dobrescu al economiei româneşti
 • b) Actualizarea modelului HEROM (model tip HERMIN) în vederea evaluării impactului Fondurilor Structurale asupra economiei româneşti
 • c) Cursuri de instruire în macromodelare pentru funcţionarii publici, organizate pe trei nivele de dificultate
 • d) Cursuri de instruire în econometrie pentru funcţionarii publici, organizate pe trei nivele de dificultate
 • e) Curs de instruire în utilizarea modelului HEROM, modul organizat pentru personalul CNP
 • f) Sesiune de instruire pentru utilizarea Macromodelului Dobrescu al economiei româneşti organizat pentru personalul CNP
 • g) Elaborarea a 11 studii după cum urmează:
 1. Perspectivele pieţei muncii din România în contextul Strategiei Europa 2020
 2. Contribuţia IMM-urilor la creşterea economică – prezent şi perspective
 3. Evaluarea impactului reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră asupra economiei româneşti prin utilizarea relaţiilor tehnologice şi de interdependenţă dintre ramuri
 4. Consolidarea exploataţiilor agricole
 5. Impactul investiţiilor din domeniul energetic asupra creşterii economice
 6. Rolul sectorului privat în dezvoltarea competiției în sistemul cercetării-dezvoltării și inovării
 7. Noi direcţii de politică industrială şi modificările structurale necesare
 8. Rata de schimb de echilibru şi factorii săi – cazul României
 9. Creşterea contribuţiei comerţului exterior la realizarea convergenţei reale
 10. Prioritizarea politicilor UE prin prisma avantajelor produse de acestea pentru România, in perspectiva participării la negocierile desfăşurate in cadrul procesului de revizuire a bugetului comunitar
 11. Evoluţia demografică pe termen lung şi sustenabilitatea sistemului de pensii
Oferirea de studii de piaţă, servicii de consultanţă si servicii de furnizare de date

Proiect finanţat de Consiliul Concurenţei din România. CEROPE şi-a adus contribuția la elaborarea Raportului „Provocările pieţei unice şi concurenţa în sectoare sensibile” pe următoarele teme: Asigurări, Preţuri reglementate, Transport Feroviar, Piaţa de Gaz şi Piaţa Comunicaţiilor.

Întărirea capacităţii instituţionale de management a reformei privind îmbunătăţirea mediului de afaceri din România

Proiect finanţat prin PO DCA – beneficiar Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri – Direcţia Mediu de Afaceri.

Activităţile au constat în:

 • Elaborarea a două studii de cercetare economică:
  • “Identificarea alternativelor de încurajare fiscală a microîntreprinderilor şi IMM-urilor prin analiza facilităţilor financiar-fiscale acordate acestora în statele comunitare precum şi formularea unor propuneri de preluare în legislaţia românească”, Autori: Amalia Fugaru (coordonator), Irina Adamescu şi Mihai Panaite;
  • “Evaluarea impactului modificării regimului fiscal existent prin introducerea impozitului forfetar, precum şi a unor altor măsuri menite a determina o îmbunătăţire a colectării veniturilor şi o reducere a evaziunii fiscale”, Autori: Gheorghe Oprescu (coordonator), Gabriel Biriş şi Oana Diaconu.
 • Organizarea Conferinţei “Climat investiţional şi mediul de afaceri în Europa de sud est – Concluzii pe baza raportului OCDE Investment Reform Index, Ediţia 2010” (17-18 mai 2010, Bucureşti).
 • Organizarea unui seminar pentru prezentarea rezultatelor studiilor de cercetare (16 iunie 2010, BNR).
 • Organizarea Conferinţei “Agenda Lisabona, mediul de afaceri şi reglementări mai bune – contribuţia României” (18 Octombrie 2010, Bucureşti).
Servicii de realizare a unui studiu privind analiza economisirii şi creditării în România, 2009

Proiectul a fost finanţat de Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar  şi a constat în elaborarea studiului «Economisirea în România»,  prezentat în cadrul unui seminar organizat la BNR în data de 9 septembrie 2009.

Servicii de consultanţă pentru organizarea Conferinţei privind creşterea economică, competitivitate şi convergenţa venitului real, 2008

Proiect derulat în perioada Februarie-Iulie 2008, împreuna cu Ministerul Economiei şi Finanţelor şi finanţat de Banca Mondială.

Proiectul a analizat stadiul de convergenţă reală atins de România în cinci domenii cheie şi elaborează analize/studii pe următoarele teme: Agricultură, Piaţa Muncii,  Educaţie şi Capital Uman, Infrastructură (Transport), Energie. Studiile au fost prezentate în cadrul Conferinţei «Creştere economică şi convergenţă» organizată  în 21-22 aprilie 2008. Studiile au fost publicate într-un volum bilingv (română şi engleză) intitulat «Creştere Economică şi Convergenţă » (2008).

Îmbunătăţirea capacităţii de analiză, prognoză macroeconomică şi elaborare de politici economice în cadrul Comisiei Naţionale de Prognoză, Ministerul Economiei şi Comerţului şi Cabinetul Primului Ministru Phare nr. RO2003/005-551.02.03/18.01.2005 – feb 2005-feb 2007 (Fonduri de preaderare)

Obiectivul general al acestui proiect l-a reprezentat întărirea capacităţii de a proiecta politicile economice în conformitate cu procesul de aderare la UE şi de a îmbunătăţi implementarea politicilor asumate, în acord cu Programul de guvernare, cu Parteneriatul pentru Aderare şi Foaia de Parcurs.

Obiectivele specifice pentru acest proiect au vizat:

 • Îmbunătăţirea capacităţii Comisiei Naţionale de Prognoză de a monitoriza şi evalua impactul economico-financiar al măsurilor vizând îndeplinirea criteriilor economice de aderare, inclusiv a masurilor cuprinse in Planul de masuri prioritare pentru pregătirea aderării la UE;
 • Urmărirea măsurilor prevăzute în Programul Guvernamental, prin analizarea impactului acestor măsuri în domeniul politicii bugetare şi a acţiunilor necesare pentru previziuni pe termen scurt.
 • Realizarea şi prezentarea de expertize economice cu caracter specific într-o abordare sintetică şi integrată, incluzând colectarea de date, impactul unor politici, analize de politică, precum şi recomandări de politică alternativă;
 • Punerea în concordanţă a metodologiilor de previziune cu cele din ţările UE;
 • Elaborarea şi actualizarea perspectivei asupra economiei româneşti pe termen mediu şi lung ca bază pentru deciziile de politică economică;
 • Furnizarea de asistenţă de ordin conceptual şi metodologic pentru actualizarea PEP precum şi în vederea trecerii la elaborarea Programului de Convergenţă, după intrarea în Uniunea Europeană;
 • Elaborarea de studii şi analize pe probleme macroeconomice specifice procesului intern de pregătire;
 • Îmbunătăţirea pregătirii profesionale a personalului CNP în scopul utilizării metodelor moderne de prognoză şi al participării sporite în procesul de armonizare a politicilor de dezvoltare economică cu UE.
 • Furnizarea de expertize specifice privind politica economică a Guvernului, concentrate pe aspecte de funcţionare a pieţelor: piaţa bunurilor şi serviciilor, piaţa de capital, probleme de structură şi competiţie, politica fiscala, mediul de afaceri.

Activitatea echipei de experţi, compusa din economişti cu experienţă, a urmărit următoarele aspecte:

 • consolidarea culturii de comunicare între instituţiile implicate în elaborarea strategiilor naţionale;
 • stimularea parteneriatului dintre sectorul public şi privat;
 • contribuţia la adaptarea conceptuală şi metodologică a prognozelor macroeconomice şi scenariilor de dezvoltare la cerinţele Comisiei Europene.
 • monitorizarea reformei cadrului legislativ in vederea sprijinului acordat Guvernului de îmbunătăţi calitatea acesteia – ex. reforma reglementarilor care ridică obstacole nedorite cadrului competiţional, inovării şi creşterii economice, evitând în acelaşi timp apariţia unor efecte nedorite asupra sectorului social; chestiuni legate de competiţie, consumatori, competiţia industrială, lărgirea bazei de impozitare, o mai bună colectare a taxelor şi impozitelor, inovare, deschiderea pieţei şi a sectoarelor din industriile conexe, servicii financiare, industriile agro-alimentare vor trebui să se afle sub o competenţă şi permanentă monitorizare;
 • măsurarea şi explicarea – folosind abordarea comparativa – progresului României în îndeplinirea criteriilor de la Lisabona uzând de indicatorii structurali ai CE;
 • contribuţia la pregătirea, implementarea şi actualizarea PEP şi a oricărui alt document de aderare (Programul de Convergenta – document post-aderare);
 • sprijinirea negocierilor cu UE printr-o evaluare permanentă a angajamentelor din PEP;
 • sprijinirea procesului de negociere cu FMI;
 • oferirea de consultanta, la cerere, pentru probleme economice specifice şi luare de decizii.
Construcţia Instituţională pentru Elaborarea Politicilor Economice şi de Prognoză pentru Ministerul Dezvoltării şi Prognozei/Comisia Naţională de Prognoză – PHARE RO 0108.01.01.03 (Dec. 2002 – Mai 2004)

Obiectivul principal vizat a fost îmbunătăţirea calităţii în elaborarea politicilor economice şi prezentarea de soluţii/recomandări, în timp util, pentru potenţiale crize în vederea prevenirii şi/sau evitării lor, pe drumul României către aderarea la UE.

În același timp, proiectul și-a propus să întărească capacitatea Comisiei Naţionale de Prognoză, a Departamentului de Politici Economice din cadrul Guvernului şi a Cabinetul Primului Ministru de a elabora politici economice pentru continuarea procesului de aderare. Obiectivele specifice au constat în acordarea de asistenţă şi consultanţă economică în procesul decizional, in domenii cheie, având ca scop final obţinerea pentru România a statutului de economie funcţională de piaţă.

Costuri şi beneficii ale aderării României la UE, ianuarie 2004 - iulie 2004

Proiectul şi-a propus informarea autorităţilor, comunităţii de afaceri şi societăţii civile asupra costurilor şi beneficiilor rezultate din aderarea României la UE. Proiectul a constat în elaborarea unei serii de studii despre aderare şi organizarea de seminarii/mese rotunde pentru diseminarea rezultatelor cercetărilor. Autorii, atent selectaţi de CEROPE, au elaborat studii pe teme de major interes în vederea aderării României la UE. Publicul ţintă a constat în formatorii de opinie ai mediului academic, mass-media, comunităţii de afaceri şi societăţii civile, dar şi din decidenţii de politici din cadrul instituţiilor guvernamentale.

CEROPE a organizat o primă serie de conferinţe în cadrul cărora s-au prezentat şi dezbătut studiile “Competitivitatea pe bază de inovare a economiei româneşti în contextul Strategiei de la Lisabona, 2004, “Dezvoltarea rurală și reforma agriculturii românești”, 2004, „Politica de protecție a concurenței”, 2004.

Evaluarea Performanţei Politicii Antreprenoriale EPPA, 2004

Scopul acestui exerciţiu a fost acela de a evalua proporţiile progresului obţinut de către ţările din SE Europei în elaborarea şi implementarea politicilor pentru dezvoltarea întreprinderilor şi IMM-urilor.

Proiectul a fost abordat din perspectiva a 7 dimensiuni cheie  ale bunei practici în politica antreprenorială şi a urmărit şi obţinut, din partea operatorilor economici ai sectorului privat, modul lor de apreciere şi punctele de vedere asupra eficacităţii acestora. Cele 7 puncte urmărite au fost :

 1. Cadrul Instituţional pentru politica IMM
 2. Implementare Legislativă şi Cadru de Reglementare
 3. Politici de Impozitare pentru Mici Afaceri
 4. Instrumente Financiare pentru noii şi micii întreprinzători
 5. Servicii de Consultanţă pentru noii şi micii întreprinzători
 6. Incubatoare de Afaceri
 7. Antreprenoriat, concurenţă loială şi accesul la tehnologii.
Strategii de dezvoltarea locală şi regională în contextul globalizării, 2003 - Proiect finanţat de German Marshall Fund US

Obiectivul principal a constat în prezentarea diferenţelor între gradele  de dezvoltare în diverse regiuni şi ţări.

Proiectul a tratat şi problemele de dezvoltare regională în România. În contextul profundelor transformări economice şi politice, Guvernul promovează un nou concept şi noi politici privind dezvoltarea regională cu scopul de a oferi suport regiunilor dezavantajate.

În data de 19 mai 2003 a fost organizată o conferinţă internaţională în vederea creării unui forum de dezbatere pe temele legate de politici de dezvoltare regională implementate în diverse părţi ale lumii în principal comparând experienţa SUA cu abordarea europeană. S-au avut în vedere,  în acelaşi timp, provocările întâmpinate de ţările candidate în ceea ce priveşte politica regională comunitară în contextul viitoarei lărgiri a UE.

Conferinţa s-a concentrat şi pe construcţia instituţională necesară pentru dezvoltarea naţională şi regională a României.

Dezbaterile s-au axat pe principale provocări ale României în ceea ce priveşte construcţia capacităţii necesare în vederea elaborării şi implementării programelor structurale finanţate din fonduri europene.

Monitorizarea perfecţionării capacităţii pentru politici economice Phare RO 984.01.03 (Iulie 2001-Iunie 2002)

Obiectivul general al acestui proiect a constat în întărirea capacităţii Guvernului Român, mai precis a Cabinetului Primului Ministru dar şi a ministerelor cheie, de a elabora politici economice specifice, conform programului de guvernare şi în concordanţă cu procesul de integrare în UE şi negocierilor cu instituțiile financiare internaționale.

Principalul obiectiv al proiectului a fost atins prin oferirea de consultanţă specifică printr-o abordare sintetică, ce a cuprins culegere de date, analiza de impact al politicilor, analiza politicilor economice şi elaborarea de recomandări de politici economice  alternative.

Activitatea a fost structurată pe câteva componente:

Componenta Strategică : actualizarea şi lărgirea perspectivei actuale în termeni de strategie economică în drumul integrării europene prin contribuţia la elaborarea primului Program Economic de Pre-aderare (PEP) al României.

Componenta analitică: monitorizarea măsurilor luate prevăzute în programul de guvernare.

Componenta de Consultanţă : oferirea de expertiză specifică pentru politicile economice cu accent pe aspectele legate de funcţionarea economiei de piaţă.

Analiza cadrului legal şi instituţional în vigoare şi impactul său.

Construcţia capacităţii instituţionale a României pentru analiza macroeconomică, 1999-2000

Scopul proiectului a constat în construcţia capacităţii instituţionale, în speţă a Ministerului Finanţelor Publice (MFP), pentru analiza macroeconomică.

Acesta a fost atins prin desfăşurarea următoarelor activităţi :

 • Organizarea de cursuri pentru personalul MFP menite să sporească gradul de cunoştinţe şi expertiză în următoarele domenii: Macroeconomie (utilizând modelele macro); Econometrie; Finanţe Publice, Politici Fiscale, Politici Monetare.
 • Organizarea conferinţei internaţionale împreună cu Banca Mondială “România, 10 ani de tranziţie. Trecut, Prezent şi Viitor” bazată pe o serie de studii care au tratat teme acoperind toate aspectele economice în cei 10 de tranziţie.
 • Publicarea acestor lucrări într-un volum bilingv (Română – Engleză) intitulat “Tranziţia economică în România”. Volumul a fost distribuit pe scară largă, cu titlu gratuit, instituţiilor guvernamentale, mediului academic, universităţilor cu profil economic, biblioteci, partidelor politice, altor entităţi interesate.

Studiile publicate în volum sunt următoarele:

 • Structură, încordare și dinamică macroeconomică în România, 2000
 • Scăderea PIB-ului și realocarea forței de muncă, 2000
 • Sustenabilitatea datoriei publice și a deficitului bugetar, 2000
 • Întreprinderi vechi și restructurate, 2000
 • Contribuția noilor firme private la schimbările structurale din economia românească, 2000
 • Un deceniu de privatizare în România, 2000
 • Politica fiscală în România, 2000
 • Politica monetară: Provocări și Perspective, 2000
 • Ajustări structurale ale Comerțului Internațional al României, 2000
 • Politica agricolă. Realizări și provocări, 2000
 • Piața muncii în România, 2000
 • Sărăcie, inegalitate și protecție socială, 2000
 • Evoluția sistemului bancar în România, 2000
 • Evoluția pieței de capital, 2000
 • De ce este rata dobânzii atât de mare? 2000
 • Ambivalenţa factorilor politici în susţinerea politicilor reformei în România, 2000
 • Elaborarea, coordonarea și aplicarea politicilor guvernamentale în România, 2000
 • Poate fi rupt cercul vicios românesc?, 2000